ABDUL HADI SADOUN

Poeta Iraquí

TANQUES

Que pacifista a xente de aquí,
ofrecen as dúas meixelas,
se máis tivesen ofreceríanllas
ó seu destino;
mentres os teus beizos buscan
palabras que recorden.

Aquí
a xente non coñece a maldade.
Máis vale que se engaiolen no seu aburrimento
-ata prefiro a súa mansedume-
pois eles non souberon de guerras.
É coma se Spielberg non os invadise cos seus dinosauros.
Non se desangraron polas túnicas de Kubric.

Dígolles:
- Ai das súas intelixencias!
E protéxome baixo os seus mesmos paraugas.

Aquí
rin moito, sen medo,     
tocan a miña barba crecida
e rin ás gargalladas:
- Fálanos do que sabes, dos teus tanques.
T...A...N...Q...U...E...S.
E arrastran a palabra coma un pano estendido.

A xente, aquí,
confúndeme cun contista
e lévanme, amablemente,
con bondade,
nos seus brazos.

 


CHÓRAO BEN

Chórao ben,
mais chórao todo.
Interésanlle as túas palabras,
pero está dividido
e sabes que todo non o terás.

Chórao...
O teu pranto producirá a fina greta
neste entresoño que chuvisca
o lustro chispeante.

Chórao ben,
polo azar que acaso sexa
ou o próximo amencer.
E esperemos
aínda que, a cada instante,
desapareza.

Chórao ben,
mais non ante a sorpresa    
que filtra os seus dedos
nas nosas costelas,
non ante a sorpresa
que sen chegar
toca o espazo.

Chórao ben,
chórao,
non lle deixes baixar a mirada
nin transformarse noutro.

Dálle o seu
que se levanta en ti.

E chórao...
Sen el non haberá mundo para ti.

...Todo.
Non deixes que escape sen máis.

Chórao ben,
mais chórao todo.


CINZAS

Debuxaba círculos de fume.
Tomates e manchas vermellas, camións e tanques.
O tremor dun ollo que vixía,
o temor en forma de corpo aforcado,
rostros que sorrín mentres ela derruba figos chumbos.
Un cabalo desgairado cos ósos rotos e recheos de palla,
mulleres que ven pasar un neno tras o brillo de espellismos distantes.
Homes armados, de uniforme,
con barbas estragadas, días sen auga nin leito,
homes a punto de chorar secas bágoas.
Collíame pola man na que eu levaba
o anaco de tea mollada con xabón para borrar os trazos:
 “Non era todo cinza? Nós non eramos, así mesmo, cinza?”

Percorre o cuarto en busca de espazo
no que esparexer as súas cinzas.
Eu axexábaa, observando
aqueles seres de rostros cincentos,
linguas estranguladas e cincentas.
Bágoas derramadas e cincentas,
a ventá cara a luz tamén era de cinza
e o seu farol un anaco de noite.

“¿Acaso sabes… –dixo-
que son os cimentos de todas as cousas?”
Pódelas cambiar de sitio e sempre teñen un significado.
Non me digas que hai combinacións sen sentido
e que nunca poderán telo.
As letras,
igual cás guerras,
posúen as súas normas propias.


OS BURATOS

Oh, Señor!
Cando debuxo a miña cabeza aparecen os buratos.
Cando axito a cabeza perfóranme os buratos.
Cando reviro a cabeza vixíanme os buratos.
Cando lle falo á cabeza inúndanme os buratos.

Non hai esperanza.
A cabeza,
tradeada polos buratos,
non poderá conservar ningunha dirección.
Só buratos.

Os buratos,
por qué, Señor?

Escribir comentario

Comentarios: 0

TANQUES

Qué pacifista la gente de aquí,
ofrecen las dos mejillas,
si más tuvieran se las ofrecerían
a su destino;
mientras tus labios buscan
palabras que recuerden.

Aquí
la gente no conoce la maldad.
Más vale que se enjaulen en su aburrimiento
-hasta prefiero su mansedumbre-
pues ellos no han sabido de guerras.
Es como si Spielberg no los hubiese invadido con sus dinosaurios.
No se desangraron por las túnicas de Kubric.

Les digo:
- Ay de sus inteligencias!
Y me protejo bajo sus mismos paraguas.

Aquí
ríen mucho, sin miedo,    
tocan mi barba crecida
y carcajean:
- Háblanos de lo que sabes, de tus tanques.
T...A...N...Q...U...E...S.
Y arrastran la palabra como un paño extendido.

La gente, aquí,
me confunde con un cuentero
y me llevan, amablemente,
con bondad,
en sus brazos.

 


LLÓRALO BIEN

Llóralo bien,
mas llóralo todo.
Le interesan tus palabras,
pero está dividido
y sabes que todo no lo tendrás.

Llóralo...
Tu llanto producirá la fina grieta
en esta duermevela que llovizna
el relámpago chispeante.

Llóralo bien,
por el azar que acaso sea
o el próximo amanecer.
Y esperemos
aunque, a cada instante,
desaparezca.

Llóralo bien,
mas no ante la sorpresa   
que filtra sus dedos
en nuestras costillas,
no ante la sorpresa
que sin llegar
toca el espacio.

Llóralo bien,
llóralo,
no le dejes bajar la mirada
ni transformarse en otro.

Dale lo suyo
que se levanta en ti.

Y llóralo...
Sin él no habrá mundo para ti.

...Todo.
No dejes que se escape sin más.

Llóralo bien,
mas llóralo todo.


CENIZAS

Dibujaba círculos de humo.
Tomates y manchas rojas, camiones y tanques.
El temblor de un ojo que vigila,
el temor en forma de cuerpo ahorcado,
rostros que sonríen mientras ella derriba higos chumbos.
Un caballo desgarbado con los huesos rotos y  rellenos de paja,
mujeres que ven pasar a un niño tras el brillo de espejismos distantes,
hombres armados, de uniforme,
con barbas estragadas, días sin agua ni lecho,
hombres a punto de llorar secas lágrimas.
Me cogía de la mano en la que yo llevaba
el trozo de tela mojada con jabón para borrar los trazos:
 “¿No era todo ceniza, no éramos, asimismo, ceniza?”

Recorre la habitación en busca de espacio
donde esparcir sus cenizas.
Yo la acechaba, observando
aquellos seres de rostros cenicientos,
lenguas estranguladas y cenicientas.
Lágrimas derramadas y cenicientas,
la ventana hacia la luz también era de ceniza
y su farola un trozo de noche.

“¿Acaso sabes… –dijo-
…que son los cimientos de todas las cosas?”
Las puedes cambiar de sitio y siempre tienen un significado.
No me digas que hay combinaciones sin sentido
y que nunca podrán tenerlo.
Las letras,
al igual que las guerras,
poseen sus normas propias.


LOS AGUJEROS

¡Oh, Señor!
Cuando dibujo mi cabeza aparecen los agujeros.
Cuando agito la cabeza me perforan los agujeros.
Cuando revuelvo la cabeza me vigilan los agujeros.
Cuando hablo a la cabeza me inundan los agujeros.

No hay esperanza.
La cabeza,
taladrada por los agujeros,
no podrá conservar ninguna dirección.
Sólo agujeros.

Los agujeros,
¿por qué, Señor?

Escribir comentario

Comentarios: 0